Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bureau Kraamzorg Extra gesloten zorgovereenkomsten.
1.2 Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van het door Bureau Kraamzorg Extra vastgestelde formulier. De zorgovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Bureau Kraamzorg Extra en het voldoen van het wettelijk vastgestelde inschrijfgeld.
1.3 Een cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan Bureau Kraamzorg Extra de benodigde gegevens verstrekken.

Artikel 2 Kraambedperiode

2.1 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten.
2.2 Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Bureau Kraamzorg Extra maximaal 3 uur. per dag kraamzorg, mits dit op medische gronden verantwoord is.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1 Veranderingen en/of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar van de cliënt dienen, in verband met mogelijke consequenties voor de zorgovereenkomst, direct schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Kraamzorg Extra.
3.2 Verhuizing van cliënt dient direct schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Kraamzorg Extra.
3.3 Bij verhuizing buiten het werkgebied van Bureau Kraamzorg Extra (Regio Haaglanden, Westland, Rotterdam ), Kan de zorgovereenkomst door Bureau Kraamzorg Extra ontbonden worden.

Artikel 4 Annulering

4.1 Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden aan het adres van Bureau Kraamzorg Extra.
4.2 Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied van Bureau Kraamzorg Extra wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
4.3 Bij annulering tot 90 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt € 50 in rekening gebracht aan cliënt.
4.4 Bij annulering vanaf de 90e dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot aan de werkelijke bevallingsdatum, wordt een volledig dagtarief, in rekening gebracht, gebaseerd op 6 uur zorg tegen de dan geldende tarieven.
4.5 Gedeeltelijke annulering van de zorgovereenkomst is alleen mogelijk tijdens de kraamtijd naar aanleiding van de tussenevaluatie met en indicatie door de kraamverzorgende.

Artikel 5 Opzegging vanwege abeidsomstandigheden

5.1 Bureau Kraamzorg Extra kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen; dit is het geval wanneer cliënt, huisgenoten of bezoekers gedrag vertonen dat voor de kraamzorgverzorgster onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraam zorgverzorgster niet kunnen worden gegarandeerd, e.e.a ter beoordeling aan Bureau Kraamzorg Extra.

Artikel 6 Privacyreglement

6.1 Bureau Kraamzorg Extra hanteert een privacy-reglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.
6.2 De bewaartermijn van deze persoonsgegevens zorginstellingen en Bureau Kraamzorg Extra is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Schade veroorzaakt door de kraamverzorgende dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het beëindigen van de kraamtijd, schriftelijk bij de directie van Bureau Kraamzorg Extra worden gemeld. Het eigen risico bij schade bedraagt € 250,-.
7.2 Elektrische kussentjes of dekentjes, elektrische kruiken, gel-, water-. of kersenpittenzakken mogen niet worden gebruikt.
7.3 Bureau Kraamzorg Extra draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voorzover niet op advies van Bureau Kraamzorg Extra aangeschaft.
7.4 Het is de kraamzverzorgende niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Een cliënt welke niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan ten opzichte van Bureau Kraamzorg Extra ,is over het nog te betalen bedrag wettelijke rente verschuldigd met een minimum van € 25.-. Voorts is cliënt gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten.
8.2 Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van Bureau Kraamzorg Extra. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij.

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten van cliënten worden behandeld conform het klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra. Een klacht over de uitvoering van de zorgovereenkomst of andersoortige klachten dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk, bij de directie van Bureau Kraamzorg Extra te worden gemeld. Zodat de klacht tijdig in behandeling kan worden genomen.